KKTC RAUF DENKTAŞ YAŞATMA DERNEĞİNE ZİYARET

KKTC RAUF DENKTAŞ YAŞATMA DERNEĞİNE ZİYARET

KKTC RAUF DENKTAŞ YAŞATMA DERNEĞİNE ZİYARET

Genel başkan Hüseyin CELEP KKTC yapmış olduğu resmî  ziyaret'de Rauf Denktaş DerneğiGenelBaşkanı Latif Akça ile bir araya geldi 

Rauf R. Denktaş  Düşüncelerini Yaşatma Derneği Genel Merkez tarafından Lefkoşa’dan yönetip yönlendirir, çalışmalarını tüm yurt düzeyinde yürütür. Gerekli koşulların oluşması, istem gelmesi ya da yarar görülmesi durumunda Genel Başkanlığın ve Genel Yönetim Kurulu kararıyla, yasal gerekler yerine getirilerek, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. 
DENKTAŞ DERNEĞİNİN AMACI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan tüm fertler arasında birlik, beraberliğin pekiştirilmesi, Devletin kurumsallaştırılması sonsuza kadar yaşatılması, sosyal, demokratik ve çağdaş hukuk devletinin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda sonsuza kadar yaşatılması için çalışmalar yapmak. K.K.T.C. gençliği arasında Denktaşcı Düşüncenin yaşam biçimi olarak benimsenmesi yolunda çalışmalar yapmak. Kıbrıs Türk Halkının Türk Milletinin ayrılmaz bir parçası olduğu, R.R. Denktaş’ın yaptıklarını bugünkü sonuçlarını ve yarınlara uzantılarını, Denktaş’ın düşüncelerini, davranışlarını, savaşımlarını ve yapıtlarını inceleme, araştırma konusu yapmak, bunlara karşı girişim, adım ve akımlarla yasalar çerçevesinde düşünce savaşı vermektir. KKTC’de Denktaş’ın her alandaki uygulamalarını benimseyenlerin güçlerini bu bağlamda birleştirip Denktaş’ın yapıtlarını belirlediği erkler doğrultusunda atılımları yaygınlaştırıp sürdürmek, devrim karşıtlarının ulusal yaşamı geriye çekme çabalarından toplumu korumak için her alanda aydınlatıcı ve uyarıcı hizmetler verilmesini gerçekleştirmektir. 
                                           

 R.R. Denktaş’ın yapıtlarını ve Denktaşcı Düşünceyi yıpratmak ve kötüye kullanmak amacıyla yapılan her tür harekete, söz ve eyleme gereken yanıtı vermek, olumsuzluk ve aykırılıkları gidermek, R.R. Denktaş anlayışının, düşüncesinin, ilke ve atılımlarının özünü tüm anlamıyla açıklayıp değerlendirerek savunmaktır. 
Hiç bir ayrım gözetmeden, anayasal demokratik düzen güvencesinde insan hak ve özgürlüklerini üstün tutarak yurttaşları tam eşitlikle kucaklayıp ulusal dayanışmanın temeli olan toplumsal barışı sürekli kılmak, her tür teröre ve sömürüye karşı çıkarak KKTC’nin çağdaş sosyal hukuk devleti niteliğini sonsuza değin yaşatma istensini ve bu yolla KKTC’nin aydınlatılmasını güçlendirmektir. 

Dernek amacına ulaşmak için;

KKTC’de yaşayan tüm fertler arasında birlik, beraberliğin pekiştirilmesi, devletin kurumsallaştırılması, sonsuza kadar yaşatılması, sosyal, demokratik ve çağdaş hukuk devletinin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda sonsuza dek yaşatılması için çalışmalar yapmak.Kıbrıs Türk Halkının Türk Milletinin ayrılmaz bir parçası olduğu,Kıbrıs Türk Halkını Kurtarmak için verilen mücadeleyi unutturmamak ve yeni nesillere aktarmak, KKTC gençliği arasında Denktaşcı Düşüncenin yaşam biçimi olarak benimsenmesi yolunda çalışmalar yapmak. R.R Denktaş’ı Kurucu Cumhurbaşkanı Olduğu K.K.T.C’ini başta siyasal ve ekonomik her alanda tam bağımsızlık, ulusal egemenlik laik Cumhuriyet, eğitim ve öğretim birliği olmak üzere, R.R.Denktaş’ın yapıtlarını tanıtıp benimsetmek için bilimsel çalışmalara öncelik ve ağırlık vermek. Yapacağı ve yaptıracağı incelemelerle R.R. Denktaş’ın  söz, yazı ve eylemleriyle birlikte başkalarınca aktarılan ve değerlendirilen görüşleride ortaya çıkarır, sonuçlarını yayınlar. 

R.R. Denktaş’ın Düşünce konusunda gerekli araştırmaları yapmak ve sonuçlarını kamuoyunun yararlanmasına sunmak üzere R.R. DENKTAŞ AKADEMİSİ ile bu akademiye bağlı ensititüler, araştırma merkezleri, DENKTAŞ BELLEĞİNİ kurar.
Kıbrıs Türk devrimiyle Denktaş ilkelerinin, Denktaş’ın görüş ve davranışlarının düşünce kaynağının devrimci anlayış ve tutumla halk kitlelerine yansıtıp benimseterek KKTC’nin sorunlarını Denktaşcılık yönünden çözümler üretir ve O’nun düşünce kalitini korumak için ulusumuzdaki birikimini devrimine sokar. 
Ulusal egemenliği tam olarak geliştirmek, ulusu tam bağımsızlık ilkesi uyarınca bilime ve barışseverliğe öncelik vererek R.R. Dentaş’ın amaçladığı çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için gerekli çalışmaları yapar.
Görüşlerini duyurmak ve benimsetmek için her türlü bilimsel toplantı, sanat ve spor etkinlikleri, gösteri yürüyüşleri, yarışmalar düzenler ve düzenletir. Bu çalışmaları başka kuruluş ve uzman kişilerle işbirliği içinde gerçekleştirerek ortak etkinlikler biçminde sürdürebilir. Bu doğrultudan basın yayın kuruluşları ( yazılı ve görsel ) bilim ve eğitim kurumları ve uygun olan kişi ve kuruluşlarla ilişki kurarak uygulamalar ve çalışmalar gerçekleştirir. Yasal yollar izleyip gerekli işlemleri tamamlayarak yurt dışındaki, kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapar, benzer çalışmalarda bulunur. 
Eğitsel, öğretsel, etkinsel, bilimsel ve tüm toplumsal çalışmalar için gerekli yönetsel olurları alarak; okul, derslik, yurt, konukevi, pansiyon, kitaplık, okuma dolapları, kültür ve sanatevi açar veya açtırır; sanat etkinlikleri, turizm, spor ve diğer toplumsal içerikli çalışmalar yapar ve bu konularla ilgili dil öğretimi, el becerileri, uzmanlık amaçlı folklor, tiyatro, ulusal oyunlar ve benzeri tüm dallarda kurslar düzenler, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak başarılı olanlara belgeler, yaraşır olanlara ödül ve burs verir. 
Giderleri karşılamak amacıyla sergi, spor, kültür, sanat ve eğlence etkinlikleri, toplantılar, iç ve dış geziler, yemek, kermes ve panayırlar düzenler.  

 
Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda kitap, gazete, dergi, tutanaklar, yayımlar, üyelere dağıtmak için çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır.
Her alanda kişi ve kurum olarak yılın R.R. Denktaşcılarını belirler, belgesiyle birlikte ödül verir.
Dernek ,faaliyetleri ile ilgili gönüllü alt birimleri ve komisyonları kurar. Herhangi bir konuda bu komisyonları görevlendirir.Yapılacak işlerle ilgili yetkiler verir.Yetkileri düzenleyen bir yönetmelik hazırlar.Gönüllülere ücret ödenmez ancak gönüllülerin ve/veya yetkili katılımcıların ,Dernek adına yaptığı iş ve hizmetlerin yol,barınma,konaklama vb. masraflarını makul ölçülerde olmak üzere karşılar.  Bunun yanında yurt dışında lobicilik faaliyetleri ile KKTC ni tanıtmak ve dünyaya anlatmak adına çalışmalar yapmaktadır. Anavatan Türkiye de Üniversitelerde konferanslar vererek televizyon programlarına katılarak soydaşlarımızın Kıbrıs Davası hakkında bilgilendirmek üzere öncülük yapmaktadır.